பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை சட்டக் கல்லூரி.


இலங்கை சட்டக் கல்லூரியில் கீழ்காணும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2018.07.01)

Previous Post Next Post