திறந்த போட்டிப் பரீட்சை : முன்பள்ளி ஆசிரியர் (Pre School Teacher) - Colombo Municipal Council


திறந்த போட்டிப் பரீட்சை : முன்பள்ளி ஆசிரியர் (Pre School Teacher) - Colombo Municipal Council.

Open competitive examination for the recruitment of the post of Pre-School Teachers Grade III in the segment 2- Management Assistant Non-Technical in the local government institution of the Western Province.

சம்பள அளவு: 45,540/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-13

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.08.27)


Previous Post Next Post