விரிவுரையாளர், ஆய்வுகூட உதவியாளர் - University of Vocational Technology


பதவி வெற்றிடங்கள் - University of Vocational Technology

- விரிவுரையாளர்.
- ஆய்வுகூட உதவியாளர்.

University of Vocational Technology இல் நிலவும் மேற்படி பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018.08.31

முழு விபரம்:


Source: Daily News (2017.08.18)

Previous Post Next Post