பதவி வெற்றிடங்கள் - The Associated Newspapers of Ceylon LimitedThe Associated Newspapers of Ceylon Limited இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-30

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.09.23)

Previous Post Next Post