பதவி வெற்றிடங்கள் - Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd


Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job vacancies at Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd.

முழு விபரம்:
Source: www.cpstl.lk


Previous Post Next Post