பதவி வெற்றிடங்கள் (Management Assistant | Development Assistant) - கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சுகைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  • முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
  • அபிவிருத்தி உதவியாளர்.
  • Designer.
  • Craft Instructor.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-01

முழு விபரம்: 

Government Job Vacancies - National Design Centre 

Source : Sunday Observer (2018.09.16)


Previous Post Next Post