பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka Telecom


Job Vacancies - ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் நிறுவனத்தில் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Telecommunication Technical Officers

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2018.09.09)

Previous Post Next Post