சிங்களம் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் : Department of Registrar of Companies


Department of Registrar of Companies இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி : சிங்களம் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.10.01Previous Post Next Post