பதவி வெற்றிடங்கள் - அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் (Disaster Management Centre)அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-11-09
முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.10.25)


Previous Post Next Post