பதவி வெற்றிடங்கள் (Government Jobs) - கடற்றொழில், நீரியல் வளத்துறை மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சு.


கடற்றொழில், நீரியல் வளத்துறை மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018.11.02

முழு விபரம்:
Source : Thinakaran (2018.10.24)Previous Post Next Post