பதவி வெற்றிடங்கள் - கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம் (Sugar Cane Research Institute)


கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-21 

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.10.07)


Previous Post Next Post