பதவி வெற்றிடங்கள் : Lanka Sugar Company (Private) Limited

`

Lanka Sugar Company (Private) Limited இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-17

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.10.07)Previous Post Next Post