பதவி வெற்றிடங்கள் - மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம் (Senior Lecturer, Lecturer)


மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
பதவி வெற்றிடங்கள்
1. Senior Lecturer.
2. Lecturer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-11-16
முழு விபரம்:


Source: Sunday Observer (2018.10.28)Previous Post Next Post