மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் (Translators) | 17 வெற்றிடங்கள் - வடக்கு மாகாணம்வடக்கு மாகாண பொதுச் சேவைக்கு மாகாண மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையின் மொழிபெயர்ப்பாளர் தரம் II பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2018.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:  2018-12-26

Source - www.np.gov.lk (2018.11.27)

Previous Post Next Post