பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகதில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 07.12.2018

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.11.25)
Previous Post Next Post