பதவி வெற்றிடங்கள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (University of Colombo)


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 07-12-2018

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.11.25)

Previous Post Next Post