நூலக உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், சாரதி (Library Assistant, Office Assistant) - பிரதேச சபை : கடான


கடான பிரதேச சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடங்கள்:

  • நூலக உதவியாளர்.
  • அலுவலக உதவியாளர்
  • Pre School Caretaker.
  • Driver.
  • Watcher.
  • Field Labourer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-07

முழு விபரம்:Source: அரச வர்த்தமானி  (2018.11.09)

Previous Post Next Post