புதிய கற்கைநெறிகள் - தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் (NISD)


தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் (National Institute of Social Development) நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:
  • Masters Degree in Social Work (English)
  • Higher Diploma in Social Work (Sinhala and Tamil)
  • Higher Diploma in Counselling (Sinhala and Tamil)

  • Diploma in Counselling
  • Diploma in Child Protection
  • Diploma in Gerontology and Eldercare
  • Diploma in Social Care

  • Certificate in Social work
  • Certificate course in counselling
  • Certificate course in child focused community

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:  31.12.2018

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.12.09)
Previous Post Next Post