பதவி வெற்றிடங்கள் - மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு | Job Vacancies


மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Community Development Officer (சமூக அபிவிருத்தி அதிகாரி).
- Procurement / Contract Specialist.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-01-28

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.01.06)

Previous Post Next Post