ஆங்கில ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் (தமிழ் / சிங்கள மொழிமூல) - ஊவா மாகாண சபை


ஊவா மாகாண சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- ஆங்கில ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் (தமிழ் / சிங்கள மொழிமூல பாடசாலைகள்) - ஊவா மாகாண சபை

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-03-07

முழு விபரம்:Source : Thinakaran (2019.02.09)

Previous Post Next Post