பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் (CEYPETCO)


இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Video Cameraman.
- Still Cameraman.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 01 ஏப்ரல் 2019

முழு விபரம்:
Source - Daily News (2019.03.19)
Previous Post Next Post