பதவி வெற்றிடங்கள் : எல்பிட்டிய பிரதேச சபை (Elpitiya Pradeshiya Sabha)


எல்பிட்டிய பிரதேச சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Office Assistant.
- Ayurvedic Pharmacist.
- Works/Field Labourer.
- Health Labourer.
- Watcher

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மார்ச் 08

முழு விபரம்:


Source - Government Gazette (2019.02.22)

Previous Post Next Post