பதவி வெற்றிடம் - Tea Research Institute of Sri Lanka


Tea Research Institute இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Assistant Superintendent

சம்பள அளவு: 80,000/- (அண்ணளவாக)

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.24)
Previous Post Next Post