பாராளுமன்ற உரைபெயர்ப்பாளர் - இலங்கைப் பாராளுமன்றம்


பாராளுமன்றச் செயலாளர் நாயகத்தின் பணியாட்டொகுதியில் வெற்றிடம் நிலவூகின்ற பாராளுமன்ற உரைபெயர்ப்பாளர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்/ஆங்கிலம்) பதவிக்கு நல்ல தேகாரோக்கியமும் சிறந்த நல்லொழுக்கமும் உடைய இலங்கைப் பிரசைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- பாராளுமன்ற உரைபெயர்ப்பாளர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்/ஆங்கிலம்)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 17

முழு விபரம் + விண்ணப்பப் படிவத்தினை அரச வர்த்தமானியில் பெற்றுக்கொள்ள இங்கே அழுத்துங்கள்.

Source - அரச வர்த்தமானி (2019.05.03)
Previous Post Next Post