பட்டதாரி கற்கைநெறி: Bachelor of Social Work (BSW) - NISD


National Institute of Social Development நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

- Bachelor of Social Work Degree Programme

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 31

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.04.28)
Previous Post Next Post