முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி (RDB)


பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்

சம்பள அளவு: 40,000/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 15

முழு விபரம்:

Source - www.rdb.lk
Previous Post Next Post