முகாமைத்துவ உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் - தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சு


தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சில்நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

Applications are invited for below posts.

- Management Assistant.
- Office Assistant.
- Account Assistant.
- Project Director.
- Project Accountant.
- Engineer.
- Project Secretary.
- Project Coordinator.
- Project Assistant

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 10.06.2019

முழு விபரம்:Source - Daily News (2019.05.08)
Previous Post Next Post