புதிய கற்கைநெறிகள் - இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை | VTA Courses


இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை நடாத்தும் பல்வேறுபட்ட கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.06.02)
Previous Post Next Post