கள உதவியாளர் (Field Assistant) - புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம்


புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- கள உதவியாளர்
(Field Assistant)

சம்பள அளவு: 49,080/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.26

முழு விபரம்:

Source - gsmb.gov.lk
Previous Post Next Post