பதவி வெற்றிடம் - தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை (National Child Protection Authority)மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Manager / Director (Finance)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 03.02.2020

--------------
--------------

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.19)
Previous Post Next Post