10+ பதவி வெற்றிடங்கள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர் / Lecturer.
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் / Senior Lecturer.
- பேராசிரியர் / Professor.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.07

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.01.16)
Previous Post Next Post