பதவி வெற்றிடங்கள் - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் (University of Sri Jayewardenepura) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Senior Lecturer
- Lecturer
- Senior Assistant Librarian
- Assistant Librarian
- Medical Officer blog-post

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 17.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.26)
Previous Post Next Post