பதவி வெற்றிடங்கள் - ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (General Sir John Kotelawala Defence University)


ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Multi Task Labourer.
- Sanitary Labourer
- Matron.
- Nursing Sister.
- Nursing Officer.
- Medical Consultant.
- Medical Officer.
- Dental Surgeon.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.01.28

முழு விபரம்:Source - Sunday Observer (2020.01.12)

Previous Post Next Post