பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபை | Sri Lanka Tourism Development Authority


இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Assistant Director/Software Engineering.
- Junior Manager/IT (Software)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.12

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.01.30)
Previous Post Next Post