பதவி வெற்றிடம் - மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம்,மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு


மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம்,மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Programme Secretary

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.23

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.09)
Previous Post Next Post