பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை


இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Director General.

- Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.10

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.23)
Previous Post Next Post