பதவி வெற்றிடம் - குருநாகல் பெருந்தோட்ட பயிர்ச்செய்கைகள் கம்பனி


குருநாகல் பெருந்தோட்ட பயிர்ச்செய்கைகள் கம்பனியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Assistant Superintendent.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.05

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.23)
Previous Post Next Post