பதவி வெற்றிடங்கள் - அரச மருந்தாக்கற் பொருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தாபனம்


அரச மருந்தாக்கற் பொருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தாபனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Labourer (தொழிலாளி)

- Store Keeper.

- Pharmaceutical Complete Aide.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.27

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.02.20)
Previous Post Next Post