பதவி வெற்றிடங்கள் - கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி ஆயுர்வேத நிறுவனம்


கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி ஆயுர்வேத நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர்.

- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.23

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2020.03.04)
Previous Post Next Post