ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 01)


இடைவெளிக்கு சரியான சொல்லை தேர்ந்தெடுங்கள்.

01. My pen _____ on the floor.

(A) are
(B) is
(C) an

02. I _____ going to school.

(A) are
(B) am
(C) is

03. He goes _____ school.

(A) on
(B) in
(C) to

04. They _____ working.

(A) am
(B) are
(C) is

05. Australia is ______ country.

(A) a
(B) an
(C) of

06. I ______ a car.

(A) are
(B) has
(C) have


Answers - விடைகள்

01. B, 02. B, 03. C, 04. B, 05. A, 06. C
أحدث أقدم