பதவி வெற்றிடங்கள் - மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மேல் மாகாணம்


மேல் மாகாணம், மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- பொறியியலாளர்.

- அளவை அளவையாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.17

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2020.03.03)
Previous Post Next Post