பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை புடவை மற்றும் ஆடை நிறுவகம்


இலங்கை புடவை மற்றும் ஆடை நிறுவகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- உதவி தொழில்நுட்பவியலாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.18

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2020.03.03)
Previous Post Next Post