ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 05)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 05

பின்வரும் வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சொல்லை கண்டுபிடியுங்கள். உங்கள் விடைகளை கீழே தரப்பட்டுள்ள விடைகளுடன் சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இவை பற்றிய விரிவான விளக்கங்களுடன் கூடிய பாடங்கள் விரைவில் பதிவிடப்படும்.


Answers - விடைகள்

1.           I have two friends.
2.           He has three books.
3.           They have two cars.
4.           My teacher has three kids.
5.           Birds have two wings.
6.           Mala has two cats.
7.           My friends have many toys.
8.           Dog has four legs.
9.           Trees have many branches.
10.       Cow has one tail.
Previous Post Next Post