ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 10)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 10

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.


Answers - விடைகள்


1.        My sister is singing a song.
2.        I am drinking coffee.
3.        They are playing cricket.
4.        My Father was reading newspaper.
5.        Rabbit is eating carrot.
6.        He was running very fast.
7.        My friends were watching Television.
8.        She is writing a story.
9.        Students are doing homework.
10.    Mother was cleaning the kitchen.
Previous Post Next Post