ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 12)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 12

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.


விடைகள் - Answers

1.           They have a big house.
2.           He has a small car.
3.           I have four friends.
4.           She has a story book.
5.           My friends have many pens.
6.           Our teacher has a son.
7.           United States has a president.
8.           People have many problems.
9.           Her father has two shops.
10.       My country has many states.
Previous Post Next Post