ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 11)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 11

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.விடைகள் - Answers

1.        How many trees are there?
2.        How much money do you have?
3.        How far is the town?
4.        How often should I wash my hands?
5.        How many students are there?
6.        How far is the city from your village?
7.        How big is the sun?
8.        How long does it take to travel by a car?
9.        How far is the moon from earth?
10.    How much sugar does a banana have?
Previous Post Next Post