ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 14)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 14

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.


இதுபோன்ற பயிற்சிகளுக்கு எமது 1-13 வரையிலான முன்னைய பதிவுகளை பார்வையிடலாம்.

விடைகள் - Answers

1.               They are having food.

2.               She has three kids.

3.               He was taken to hospital.

4.               My parents are living in the UK.

5.               My friend is studying abroad.

6.               She was wearing spectacles.

7.               My class teacher is very kind.

8.               He is a widower.

9.               They were having their lunch.

10.           She is a nurse.

Previous Post Next Post