பதவி வெற்றிடங்கள் - மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு (Ministry of Mahaweli, Agriculture, Irrigation & Rural Development)


மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Information Communication Technology Assistant.
- Programme Officer.
- MIS (ICT) Officer.
- Deputy Manager.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.07.14
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.06.30)
Previous Post Next Post