பதவி வெற்றிடம் - ஊழியர் நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம் (Employees’ Trust Fund Board)


ஊழியர் நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Additional General Manager

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-18
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.02)
Previous Post Next Post