பதவி வெற்றிடம் - புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் (Geological Survey & Mines Bureau)


புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Enforcement Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.08.24
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.10)
Previous Post Next Post